Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KUIB B.V.

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 84171286

 

 

Artikel 1. ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Kuib B.V., verder genoemd Kuib. Alvorens een bestelling te kunnen plaatsen stemt de wederpartij in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het akkoord aan te vinken. De algemene voorwaarden zijn tevens terug te vinden op www.kuib.nl en worden op verzoek gratis toegezonden; 

2. Kuib B.V. is gevestigd aan de Van Leeuwenhoekweg 38, 5482 TK te Schijndel, Nederland (KvK nummer: 84171286, BTW-identificatienummer: NL.863.120.441.B01);

3. Kuib verkoopt en levert biologische vleesboxen. Men kan eenmalige bestellingen plaatsen óf lid worden door een flexibel lidmaatschap te  nemen. Bij het flexibel lidmaatschap kan je kiezen om één keer in de 2, 4 of 6 weken een vleesbox te ontvangen. Het flexibele lidmaatschap is op elk moment zonder opgaaf van reden op te zeggen;

4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Kuib niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Kuib is bevestigd;

5. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

6. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Kuib ter kennis heeft gebracht en Kuib alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

7. De gedrag- en beroepsregels van Kuib maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

 

Artikel 2. AANBIEDING, OVEREENKOMST en LIDMAATSCHAP

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt;

2. In prijsbladen, offertes, internet en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, eigenschappen, pakketten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Kuib niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);

3. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Kuib de bestelling schriftelijk heeft bevestigd;

4. Alvorens een (periodieke) bestelling te kunnen plaatsen dient de wederpartij zich te registreren.

5. Wanneer men kiest voor 'Word lid' vangt een vrijblijvend lidmaatschap aan wat ieder moment opzegbaar is (tot en met de deadline) en géén opzeggingstermijn kent. De deadline voor het wijzigingen, pauzeren of opzeggen van het flexibel lidmaatschap is zondag 23:59u in de week voorafgaand van jouw geplande bestelling.

 

Artikel 3. PRIJZEN en BETALING via WEBSITE

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Kuib in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

2. Indien na het plaatsen van een order de prijzen van de producten, grondstoffen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Kuib gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren;

3. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende bank van toepassing. Overige betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

4. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);

5. Alle door Kuib gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

 

Artikel 4. HERROEPINGSRECHT, ANNULERING en RETOURZENDEN met MODELFORMULIER

1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product bij de wederpartij (of derden zoals de buren) is afgeleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht geldt niet voor versproducten/beperkt houdbare producten en indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;

2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping Kuib op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;

3. Het modelformulier is gekoppeld aan deze algemene voorwaarden;

4. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Kuib aanbiedt, dan draagt Kuib zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;

5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;

6. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Kuib ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Kuib ten gevolge van de annulering geleden schade;

7. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen.

 

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

1. In beginsel streeft Kuib ernaar om bestellingen die vóór zondag 23:59u zijn geplaatst diezelfde week te leveren. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Kuib schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;

2. In het geval dat de wederpartij op het moment van bezorgen niet thuis wordt aangetroffen, wordt de bestelling tijdens een opvolgend bezorgmoment wederom aangeboden;

3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden;

4. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Kuib kan worden toegerekend;

- wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Kuib tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

- wederpartij Kuib niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen;

5. Wederpartij dient de bij Kuib gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door Kuib opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Kuib zal nakoming vorderen en behoudt zich het recht voor de overeenkomst - zonder rechtelijke tussenkomst - te ontbinden, onverminderd het recht van Kuib op schadevergoeding.

 

Artikel 6. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Kuib zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap;

2. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Kuib verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kuib aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kuib worden verstrekt;

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kuib het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

4. Bij het transport gebruikte, niet voor eenmalig gebruik bestemde hulpmiddelen als pallets, kratten, containers e.d. blijven eigendom van Kuib of de door haar ingeschakelde vervoerder, ook wanneer daarvoor door de wederpartij statiegeld wordt betaald. Deze hulpmiddelen dienen op eerste verzoek te worden teruggegeven. Deze hulpmiddelen mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Indien ze niet worden geretourneerd, vergoedt de wederpartij de nieuwprijs met een opslag van 15%.

 

Artikel 7. ANNULERING

1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van een opdracht/productie, zijn alle door Kuib ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Kuib ten gevolge van de annulering geleden schade;

2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk.

 

Artikel 8. KEURING EN RISICO OVERGANG

1. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij (of een ingeschakelde transporteur) over op het moment waarop deze goederen aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden of transporteur worden gebracht. Wederpartij is daarom verplicht de goederen bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en zichtbare beschadigingen alsmede op kwaliteit en temperatuur (ingangscontrole, zie reclame). Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van Kuib in goede staat heeft ontvangen;

2. De afgeleverde zaken gelden als deugdelijk indien zij voldoen aan de wettelijke veterinaire kwaliteitseisen, die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst gelden en indien zij verder beantwoorden aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en geschikt zijn voor het gebruik dat door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is genoemd;

 

Artikel 9. ALGEMENE LEVENSMIDDELENVERORDENING, TEMPERATUUR EN HOUDBAARHEID

1. De wederpartij is met betrekking tot de door Kuib geleverde zaken, verplicht zich stipt te houden aan alle verplichtingen die voor de wederpartij voortvloeien uit de Verordening (EG) nummer 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 (General Food Law) en de daarop geënte Europese en nationale regelgeving waaronder Verordening (EG) nr. 2073/2005 en (EC) no. 2073/2005 alsmede de geldende wettelijke veterinaire kwaliteitseisen;

2. De wederpartij vrijwaart Kuib voor alle aanspraken van derden, overheidsinstanties daaronder begrepen, indien en voor zover de wederpartij zich niet stipt aan voormelde regelgeving houdt;

3. De wederpartij zorgt ervoor dat de artikelen altijd worden opgeslagen onder de condities die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en die voldoen aan de wettelijke eisen. De wederpartij zorgt ervoor dat bij temperatuurgevoelige artikelen de temperatuur niet hoger en/of lager wordt dan voor behoud van een juiste kwaliteit wenselijk/noodzakelijk is;

2. Bij niet nakoming van het voormelde vervalt iedere vorm van garantie en zal Kuib geen enkele aansprakelijkheid erkennen.

 

Artikel 10. RECLAMES EN GARANTIE

1. Wederpartij is verplicht de goederen direct na ontvangst te keuren en te controleren. Indien door de wederpartij wordt geconstateerd dat de goederen in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van wat overeengekomen is, dan dient de wederpartij dit aan Kuib binnen 24 uur na ontvangst van niet bevroren vlees en in geval van bevroren vlees binnen 72 uur te melden. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Kuib onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;

2. Klachten met betrekking tot de facturatie dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum te worden gemeld aan Kuib. De wederpartij wordt geacht na het verstrijken van deze termijn de factuur akkoord te hebben bevonden;

3. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kuib in staat is adequaat te reageren. Bij melding van klachten over geleverd vlees dient een door een erkende en onafhankelijke deskundige onderzoeksrapport te worden overlegd, waarin de klachten worden bevestigd. Niet naleving van deze keurings- en meldingsplichten brengt verval met zich mee van alle rechten in verband met tekortkomingen, die bij grondig en deskundig onderzoek hadden kunnen worden ontdekt. Kuib zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;

4. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:

-  een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;

- een redelijke termijn waarbinnen Kuib de geconstateerde afwijking dient te herstellen;

5. De producten waarop de klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging beschikbaar blijven in die toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt nadat de wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of laten verwerken dan wel aan derden heeft geleverd, tenzij Kuib daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

6. Reclame of garantie is niet mogelijk indien:

- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

- de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Kuib op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Kuib;

- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Kuib (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

7. Het melden van een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

 

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Kuib is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

- er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;

- het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

- een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogens-bestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd. Kuib hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim;

2. Voorts is Kuib bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kuib op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Kuib de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

Artikel 12. OVERMACHT

1. Ingeval van overmacht is Kuib gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn;

2. Onder “overmacht” aan de zijde van Kuib wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Kuib tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Kuib, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;

3. Kuib kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Kuib.

 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

1. Kuib is niet aansprakelijk voor schade, hoe ontstaan of van welke aard dan ook, doordat Kuib is uitgegaan van door of namens wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of specificaties of onjuist(e) vervoer, bewaring, bewerking of verwerking van de geleverde zaken. De in dit artikel 10 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Kuib of haar (leidinggevende) ondergeschikten. De aansprakelijkheid van Kuib in verband met een gebrekkige zaak beperkt zich tot hetgeen in artikel 11 is bepaald. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;

2. Kuib aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen waaronder recepten en bereidingswijzen;

3. De aansprakelijkheid van Kuib voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Kuib in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Kuib om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft beperkt;

4. Wederpartij dient Kuib altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

5. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Kuib voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;

6. Kuib is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Kuib is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade zoals gederfde winst, gederfde omzet, gederfd inkomen, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstilstand of bedrijfsschade, dit bijvoorbeeld veroorzaakt door het stilleggen van de productie of verkoop door keuringsinstanties en de daaruit voortvloeiende schades;

7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kuib aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze kosten aan Kuib kunnen worden toegerekend en de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade. Dit voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel lid 6;

8. Schade aan andere dan geleverde zaken en letselschade worden tezamen vergoed tot een bedrag van maximaal € 1.000.000,00 per gebeurtenis of samenstel van gebeurtenissen uit eenzelfde oorzaak;

9. Schade dient binnen 20 kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Kuib te worden gemeld en de wederpartij is verplicht alle medewerking te verlenen bij een eventueel onderzoek naar de aard, omvang en oorzaak één en ander op straffe van verval van het recht op schadevergoeding. Schade die ontdekt wordt zes maanden na afgifte van de zaken of beëindiging van de dienst, waarmee de schade rechtsreeks verband houdt, komt niet meer voor vergoeding in aanmerking;

10. Iedere aan Wederpartij toekomende vordering verjaart met het verstrijken van een termijn van 12 maanden na levering van de zaken of beëindiging van de dienst, waarmee de schade rechtstreeks verband houdt.

 

Artikel 14. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevens-bescherming;

2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3. Kuib bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist;

4. Kuib verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indienen ter uitoefening van hun of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Kuib wettelijk verplicht is te bewaren. Kuib is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

5. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,

BEVOEGDE RECHTER en VINDPLAATS

1. De vestigingsplaats van Kuib is de plaats waar de wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Kuib moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Kuib partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken wederpartij aldaar domicilie heeft;

3. Alle geschillen binnen Nederland, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Kuib gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

5. Deze voorwaarden zijn in mei 2022 gedeponeerd bij het kantoor van de Kamer van Koophandel.

 

 

 

Modelformulier voor herroeping                    

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

  1. Aan:

Kuib B.V.

Van Leeuwenhoekweg 38

5482 TK SCHIJNDEL

info@kuib.nl

 

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

    de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

    de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

    herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  

d. [Naam wederpartijen(en)]

e. [Adres wederpartij(en)]

f. [Handtekening wederpartij(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.